Modele urbanizacji

Urbanizacja i industrializacja skutkowały także zmianami kulturowymi (płaszczyzna Społeczna urbanizacji). Ludność, która przybywała faire Miast przyjmowała Nowy Rytm życia dyktowany zyje pracy pratie, ALE poprzez obyczajowość, język, ALE także uprawianie Małych ogródków, Czy hodowlę drobnego inwentarza tkwiła w Świecie agrarnym. Z takiego połączenia rodziła się specyficzna Miejska Kultura Robotnicza [13]. II wojna światowa, a zwłaszcza przejście przez województwo Śląskie frontu zimą 1944/1945 przyniosło Wiele negatywnych zjawisk. Najważniejsze z nich à bezpośrednie straty ludnościowe, przymusowe Migracje, dégradację tkanki urbanistycznej, un także infrastruktury gospodarczej i Komunalnej Miast [17]. Zniszczenia wojenne byly jednym z kilku podstawowych uwarunkowań procesu urbanizacji po 1945 Roku. Oprócz niego jako Podstawowe déterminanty wytwarzania Przestrzeni Bohdan Jałowiecki wymienia: zacofanie gospodarcze, zasobów szczupłość, zmiana stosunków własnościowych, dążność do kształtowania Klasy robotnicjay jako sily społecznej Bà ącej oparciem nowego ustroju, potrzeby obronne, autarkia zimnej wojny i opieranie się na doświadczeniach ZSRR [18]. Kolejnym istotnym zjawiskiem była industrializacja w jej socjalistycznej formie. Jednak do 1950 Roku Procesy urbanizacyjne zachodziły bez większego udziału uprzemysłowienia, które swoje znaczenie zyskało Dopiero wraz z planem 6-letnim [19].

W ujęciu socjologicznym Miasto traktowane jest jako Miejsce przeciwstawne obszarom wiejskim, ze względu na styl życia i powiązane z NIM Takie Cechy Jak: artiste ségrégacja mieszkańców, bezosobowe relacje Społeczne, racjonalność działań i pojawianie się l`anomii. Te założenia wprowadzone zostały przez działającego w Szkole chicagowskiej Louisa Wirtha w Roku 1938. Zbudowane One zostały na badaniach Miast amerykańskich w okresie przedwojennym, a Następnie przyjęto je jako uniwersalne [8]. Jednak częściowo modèle biegunowy (Miasto-Wieś) zaczął być odrzucany w latach 50. XX wieku, wraz z badaniem procesów urbanizacji w krajach trzeciego świata, Jak i w krajach rozwiniętych. Głównie odrzucono jego założenie, że wielkość, gęstość i heterogeniczność Społeczności, rozumiane Jak Trzy Główne Cechy miasta, b, ą korelować z przez cechami, a także stwierdzono, że nie tylko na obszarach wiejskich, ALE i w wielkich miastach grupy pierwotne odgrywają ważne rôle w symfoniach społecznym [9]. Cechą charakterystyczną urbanizacji w płaszczyźnie przestrzennej w województwie śląskim (ALE też w Polsce) w latach 1950-1990 było powstawanie osiedli mieszkaniowych złożonych z zabudowy wielorodzinnej. Proces Ten Mia ł swoje apogeum w latach 70. XX wieku, Kiedy wskutek gwałtownej industrializacji (NP. powstanie Huty Katowice w Dąbrowie Górnicjay, Fabryki samochodów Małolitrażowych w Tychach, kopalni “Piast” w Bieruniu itp.) powstawały monofunkcyjne “blokowiska” bez odpowiedniej infrastruktury Handlowej, zdrowotnej, edukacyjnej, kulturowej.

W niektórych przypadkach Dopiero Przemiany polityczne z 1989 Roku spowodowały dopełnienie osiedlowych Struktur ułomnych.

Comments are closed.